11-Nov-2018

แนะนำตัวผู้สอน ชี้แจงวิธีการประเมินเพื่อให้ น.ศ. เลือกเรียนหรือทำโครงการ, สอนการออกแบบและเขียนโปรแกรมเกมส์ random

18-Nov-2018

สอน software, hardware, input/output, computer architecture และให้ นศ. ผู้ที่ตัดสินใจทำโครงการเลือกชื่อโครงการ

25-Nov-2018

สอนการเขียนโปรแกรมภาษาซี, การรับคำสั่งและการคำนวน, วิธีการออกแบบ software

2-Dec-2018

สอนวิธีการออกแบบ software, apple swift playground

9-Dec-2018

สอน Flow chart และ คำสั่งเงื่อนไข if, else, switch

16-Dec-2018

สอนคำสั่ง loop do-while, while, for, การวนซํ้าแบบกำหนดเงื่อนไข

23-Dec-2018

สอบกลางภาค, present proposal project

New year 2019

หยุดเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย - ปีใหม่, ส่ง Project Progress 01

6-Jan-2019

สอนทบทวนคำสั่งเงื่อนไข if, else และคำสั่ง loop, ส่ง Project Progress 02

13-Jan-2019

สอนตัวแปล array, ฟังก์ชั่น, ส่ง Project Progress 03

20-Jan-2019

หยุดเรียนเนื่องจาก อ.อภิศักดิ์ ติดธุระ, ส่ง Project Progress 04

27-Jan-2019

หยุดเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย - รับปริญญา, ส่ง Project Progress 05

3-Feb-2019

สอนการเขียนโปรแกรมเขียนข้อมูลและอ่านข้อมูลกับไฟล์ (file), เริ่ม preset ความคืบหน้าโครงการในห้องเรียน, ส่ง Project Progress 06

10-Feb-2019

สอนการเขียนโปรแกรมตัวแปลแบบโครงสร้าง (structure) , ส่ง Project Progress 07

17-Feb-2019

สอบปลายภาค, present final project